20 May 2012 The Mines Charity Run

The Mines Charity Run

Men Veteran 5km
Lai Yapp Choon - 23:50 (20th)
Women Veteran 5km
Cheah Ying Foong - 34:43 (18th)

No comments: