[RESULT] Kuching International Marathon


Date: 17 August 2014 (Sunday)
Time: 3am
Venue: Stadium Merdeka, Kuching
Distance: 42km, 21km, 10km, 5km

42km Men Open
4:02:56 - Yap Chun Ying (58th)
4:03:04 - Lim Ooi Who (59th)
4:31:31 - Jimmy Teh (112th)
4:49:15 - Lee Yao Wen (163th)
4:58:17 - Choo Siew On (196th)
5:02:58 - Dannie Choong (210th)
5:23:27 - Alvin Yap (267th)
5:56:22 - Ng Chee Kuang (373th) - Virgin
6:31:07 - Leong Ann Lok (463th) - Sportsmanship, completed with fever

42km Men Veteran
4:10:00 - Lee Foo Kien (19th)
4:18:19 - Tan Wah Sing (27th)
4:18:19 - Seah Leong San (28th)
4:32:xx - Chua Pek San (00th) 
4:41:38 - Tan Swee Sing (49th)
4:43:34 - Lai Yapp Choon (51th)
5:12:01 - Ng Lye Hock (88th)
5:12:03 - Ng Cheng Keong (89th)
5:14:47 - Chong Choo Loy (92th)
5:30:48 - Khoo Beng Chit (110th)
5:40:06 - Alan Teh (00th)
5:51:24 - Lim Chin Heng (135th)
6:09:30 - Johnson Wey (150th)
6:11:45 - Lim Seng Hooi (152th) - Virgin
6:25:11 - Peter Goh (162th)

42km Women Open
4:57:29 - Lim Siaw Cheng (44th)
5:37:18 - Cheah Ying Foong (67th)
6:25:12 - Stacy Teoh (102th)
6:28:07 - Christine Chew (103th) - Virgin

21km Men Veteran
1:40:33 - Siow Kek Keong (5th)
2:06:17 - Tee Kuan Meng (40th)
2:17:26 - Tiou Leng Tiong (54th)
2:21:26 - John Heng (62th)
2:19:xx  - Henry Soon (00th)   

21km Women Veteran
2:31:55 - Sim Kuan Kuek (15th) - Virgin
3:08:40 - Ann Che (232th)

10km Men Open
0:58:xx - Phang Fok Thin (00th)      
1:08:25 - Seah Kai Zhou (129th)
1:26:24 - Seah Kai Yee (380th) 

10km Women Open
1:12:53 - Alice Yee (49th)
1:15:39 - Lim Chee Lai (75th)
1:21:25 - Tan Poh See (00th)   
1:22:xx - Tan Poh Geok (00th)      
1:23:xx - Thu Jing Zi (00th)        
0:00:00 - Ng Yok Beng - DNSNo comments: