[PARTICIPATION] Tour De Malaysia Run 2013Sector 28
Kuantan-Pekan, 43km (GPS data), 4hrs57mins
Tan Wah Sing & Jimmy Liew

No comments: