010112 Otto Hutt Dragon Back Run 2012


A) Men

1:20:00--Chuah Pek San
1:24:18--Seah Leong San (start late)
1:24:30--Khoo Thiem Seng
1:25:00--Lai Yapp Choon
1:25:28--Alvin Yap
1:28:00--Simon Ng
1:28:09--Tee Kuan Meng
1:28:31--Danny Chai
1:29:00--Chia Jing Hui
1:30:20--Tan Chi Kian
1:33:06--Lim Soon Chung
1:34:00--Chin Ming Chang
1:36:00--Ng Kim Leng
1:38:42--Chia Woon Sen
1:40:00--Tiau Leng Tiong
1:46:22--Leong Ann Lok
1:46:30--Pong Kok Liang
1:55:00--Jonathan Tan
1:58:13--Chia Yong Zheng
2:23:00--Wong Mu Hon
2:50:00--Chia Yong Hong
Tiou Leng Tiong

b) Women
1:55:00--Lim Pei Yin
1:58:53--Cheah Ying Foong
2:00:00--Lim Chee Lai
2:52:00--Choo Siew Kean

No comments: